www.tyresovagforening.se


MENY

OM FÖRENINGEN

Om föreningen
Geografisk omfattning
Medlemskap
Stadgar
Stämmor och motioner
Vägavgift


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
STÄMMOR OCH MOTIONER

Stämmor - vad sker där?
Marsstämman - behandlar styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen mm.

Novemberstämman - behandlar val av styrelse och andra funktionärer. Styrelsen lägger förslag till budget samt åtgärdsprogram för vägarbeten mm.

Båda stämmorna behandlar också inkomna motioner från medlemmarna samt framställningar från styrelsen.

Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari respektive den 20 oktober.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen i mars respektive budgetförslaget i november senast tio dagar före stämman.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com