www.tyresovagforening.se


MENY

VÄGHÅLLNING

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Tunga transporter
Trummor och infarter
Röjning inom vägområde


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
Information om arbeten med infartstrummor inom vägområdet och infarternas utformning

För anläggning av trummor och infarter gäller följande:

1. Alla arbeten med infartstrummor och ledningar inom vägområdet skall utföras av vägföreningens entreprenör, Tyresö kommun. Fastighetsägare får inte utföra dessa arbeten. Om befintlig infartstrumma inte fungerar skall detta anmälas till vägföreningen.

2. Varje fastighet har rätt till en 6 meter lång trumma som anläggs och bekostas av vägföreningen. Om särskilda skäl föreligger kan trumma få var längre än 6 meter. Kostnaden för förlängningen betalas av fastighetsägaren.

3. Vid både nyanläggning och utbyte av trummor omfattar återställningsarbeten inom vägområdet endast utförande med grusbeläggning. Andra ytbeläggningar eller anordningar som fastighetsägare utfört återställes inte.

4. Infart till fastighet skall vara utformad så att vatten från fastigheten inte rinner ut på anslutande vägs körbana.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,