www.tyresovagforening.se


MENY

VÄGHÅLLNING

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Tunga transporter
Trummor och infarter
Röjning inom vägområde


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
Enligt lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut 2000-12-15 har vägföreningen rätt att hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd på två meter från vägområdets kant, dock inte på tomtmark.

I vägområdet ingår vägbana och dike.

Vägföreningen avser att fortlöpande utföra röjning på föreningens vägar.

De fastighetsägare som själva vill utföra röjning av växtlighet på tomtmark som växer in på vägområdet har möjlighet att göra det under förutsättning att det sker före den 1 februari.

Efter den 1 februari kommer röjning att utföras, enligt anläggningsbeslutet, på de vägar där föreningens styrelse anser att det finns behov att ta bort växtlighet inom vägområdet.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,