www.tyresovagforening.se


MENY

OM FÖRENINGEN

Om föreningen
Geografisk omfattning
Medlemskap
Stadgar
Stämmor och motioner
Vägavgift


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
Andelstalen utgör grunden för beräkning av vägavgift. Vid föreningens novemberstämma beslutas om vilket belopp som ska gälla per andel för kommande budgetår. Exempelvis för år 2015 debiterades 170 kr per andel vilket gav en vägavgift för permanentbostad i zon 2: 170*19,8=3 366 kr.
Andelstal för Permanentbostad / Fritidshusfastighet / Obebyggd bostadstomt
zon 2
19,8 / 13,2 / 3,3
zon 3
23,1 / 15,4 / 3,8
zon 4
29,0 / 19,3 / 4,8
Andelstal för båtklubbar är lika över hela området;
0,3 om uppläggningsplats saknas och 0,6 med uppläggningsplats.
Övrig verksamhet, företag, skolor, daghem mm beräknas efter den fordonstrafik som berör fastigheten.

Vid stadigvarande ändrad användning av fastigheten, exempelvis från fritidsboende till permanentboende eller tvärtom, måste anmälan göras till styrelsen för att rätt vägavgift ska bli debiterad. Anmälan måste vara inlämnad senast i september för att styrelsen ska kunna få boendeformen ändrad i Lantmäteriets fastighetsregister inför novemberstämman.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com