www.tyresovagforening.se


MENY

DAGVATTEN

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten
Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
När det gäller bortledande av vatten från vägområde eller tomtmark är ansvarsfördelningen enligt följande:

Markägaren ansvarar för befintliga anläggningar på tomtmark, såsom diken och ledningar, även de som fanns när fastigheten förvärvades, anlagda för bortledande av vatten från vägområde och angränsande höjdområden.
Länsstyrelsen handlägger frågor av denna art och de regleras genom Miljöbalken.

För att få en förändring till stånd av avrinningsförhållandena inom ett område, måste markägaren begära förrättning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utser då en förrättningsman, som utreder hur vattenavrinningen ska lösas och fördelar kostnaderna för aktuella arbeten efter den nytta som vägföreningen och fastigheterna inom det området kommer att erhålla.

Vägföreningen ansvarar för anläggningar på vägområdet som t ex
  • Diken
  • Trummor
  • Brunnar
  • Ledningar

Vägföreningens ansvar som väghållare regleras genom anläggningslagen. Enligt den kan inte vägföreningen ensidigt utföra bortledande av vatten från tomtmark och debitera kostnaderna kollektivt på vägföreningens medlemmar.

Se även info från Riksförbundet för Enskild Väghållning:

Väghållarens uppgift är ej ..... »

(pdf, 26,5 kB)
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com